Żyjemy w czasach, kiedy to chętnie sięgamy po wszelkiego rodzaju pożyczki, kredyty czy inne zobowiązania. Trudna sytuacja finansowa nie pozwala na wygospodarowanie oszczędności. Właśnie dlatego warto wiedzieć, czym jest przedawnienie. Terminy w prawie cywilnym jasno definiują nam to zagadnienie…

Upływ czasu nie uprawnia wierzyciela do zaniechania roszczeń finansowych w stosunku do dłużnika. Jednak dłużnik, który dowie się, że minął okres przedawnienia, może odmówić jego regulowania. Właśnie dlatego warto wiedzieć, czym jest przedawnienie i jakie niesie za sobą skutki prawne. Ten termin w prawie cywilnym jest istotny zarówno z punktu widzenia dłużnika, jak i wierzyciela. Ten drugi powinien mieć pełną świadomość, że zaniechanie jakichkolwiek działań wobec dłużnika może skutkować odmową w uzyskaniu zobowiązania. Z kolei dłużnik wie, że gdy minie ustawowo określony czas, może odmówić uiszczenia należności i nie ponosić z tego tytułu jakichkolwiek skutków prawnych.

Jak zatem wyglądają sprawy w praktyce? W sytuacji, gdyby doszło do postępowania sądowego, sędzia rozpatruje przedawnienie w aspekcie zarzutu, o ile oczywiście strony postępowania udowodnią, że takie zajście miało miejsce. Jeśli sąd dopatrzy się, że przedawnienie nastąpiło, nie ma możliwości brać tego pod uwagę, o ile żadna ze stron postępowania nie wystąpiła z takim wnioskiem. Przedawnienie jako termin w prawie cywilnym jest pojęciem dość skomplikowanym. Sąd bowiem nie ma obowiązku pouczania stron konfliktu o możliwości wystąpienia takiej sytuacji. Leży to w gestii wierzyciela, który powinien dbać o swoje interesy w taki sposób, aby jak najszybciej uzyskać sporne zobowiązanie. Jeśli jednak dłużnik przekonałby się, że przedawnienie miało miejsce, a uprzednio wywiązał się z zobowiązania, w praktyce zyskuje wierzyciel, ze stratą dla dłużnika. Należy bowiem pamiętać, że zobowiązanie samo w sobie nie ulega upływowi czasu. Dlatego dłużnik, który zorientuje się, że występuje coś takiego jak przedawnienie, ale wywiąże się z długu, nie może domagać się od wierzyciela zwrotu świadczenia.

Rodzi się jednak pytanie, w jaki sposób liczy się przedawnienie? Terminy w prawie cywilnym jasno określają, że okresem, od którego rozpoczynamy naliczanie jest data wymagalności świadczenia. Jeśli zatem, termin spłaty raty kredytu mija 10 czerwca, przedawnienie rozpoczyna się z dniem 11 czerwca. Generalnie, roszczenia przedawniają się z upływem 10 lat, jeśli jednak mowa o roszczeniach okresowych, wówczas termin ich wywiązania się wynosi 3 lata.