Nieruchomości
Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Gdy zawieramy związek małżeński, powstaje ustawowa majątkowa wspólność małżeńska. Wygasa ona dopiero w momencie ustania małżeństwa, a więc najczęściej w przypadku rozwodu lub separacji. Oczywiście małżonkowie mogą posiadać także majątek osobisty, który zgromadzili jeszcze przed ślubem. Jak wygląda sprawa podziału majątku po rozwodzie?

Co wchodzi w skład majątku wspólnego, a co należy do majątku osobistego?

Do majątku wspólnego należą wszystkie przedmioty, które zostały zakupione w trakcie wspólności ustawowej. Wspólne są wszystkie wynagrodzenia za pracę, a także inne dochody z majątku wspólnego i osobistego każdego małżonka. Należą tutaj również środki zgromadzone na rachunku funduszu emerytalnego obojga małżonków.

Z kolei w skład majątku osobistego wchodzą przedmioty, które zostały nabyte przed ślubem albo które zostały odziedziczone. Mowa tu także o prawach autorskich, prawach własności przemysłowej czy prawach twórcy.

Podział majątku – jak się za to zabrać?

Jak podzielić majątek? Podziału majątku mogą dokonać sami małżonkowie w sposób dobrowolny. Jeśli jednak trudno im się porozumieć w tej sprawie, mogą złożyć wniosek do sądu rejonowego. Taki wniosek można złożyć zarówno w trakcie rozwodu, ale też kilka lat później. W przypadku takiego wniosku musimy liczyć się z kosztami sądowymi. Zwykle taka opłata wynosi ok. 1000 zł lub 300 zł, jeśli małżonkowie są zgodni co do podziału.

Jak się dzieli majątek?

Teoretycznie udziały we wspólnym majątku są równe. Mimo to każdy z małżonków może zażądać, by pod uwagę w ustalaniu udziałów wziąć stopień, w jakim małżonkowie przyczynili się do zgromadzenia majątku. Dla przykładu małżonek, który na zakup wspólnego mieszkania przeznaczył pieniądze z majątku osobistego, może odzyskać je w trakcie postępowania sądowego. Musi jednak zgłosić wniosek o rozliczenie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny. Pamiętajmy jednak, że każdy nakład osobisty musi być odpowiednio udokumentowany.

Więcej informacji o podziale majątku znajdziecie na stronie: http://rozwod-i-podzial-majatku.pl/jak-podzielic-majatek/.

About the author

Related Post